Концепция

Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

по проект

„Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

 

С главна цел за по-ефективното и ефикасно използване на публичните ресурси е необходимо стимулирането на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията. Световно утвърден механизъм за пазарна реализация на дейности по енергийна ефективност са договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори). Към настоящия момент тяхното използване в България все още не е набрало популярност и е необходимо тяхното популяризиране и повишаване на доверието към тях. Особено перспективно е приложението им в промишлеността, което е необходимо да бъде подкрепено.

 

ЕСКО договора е успешен бизнес модел за устойчиво финансиране на мерки за енергийна ефективност от енергийните спестявания

Все повече се налага още един конкурентен пазарен финансов механизъм – Договорите с гарантиран резултат. Изпълнението на този вид договори е в обхвата на компании, които предлагат енергийни услуги (ЕСКО компании), вкл. енергоспестяващи. Типичният Договор с гарантиран резултат се основава на принципа на възвръщането на инвестициите в енергийна ефективност от спестените енергийни разходи и съдържа следните елементи:

  • Цялостна услуга – ЕСКО компанията предоставя всички услуги, необходими за проектирането и изпълнението на цялостен проект за енергийна ефективност - от първоначално енергийно обследване до дългосрочно измерване и верифициране на осъществените спестявания.
  • Комплексни мерки – ЕСКО компанията съставя пълен индивидуален пакет от мерки, които да отговорят на нуждите на дадения обект. Той може да включва енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, разпределено производство, рационално използване на водите, устойчиви материали и процеси.
  • Гаранция на спестяванията – ЕСКО компанията дава гаранция, че осъществените в резултат на проекта икономии ще бъдат достатъчни за възстановяването на разходите по финансирането на проекта за целия срок на проекта.
  • Финансиране на проекта – Обикновено ЕСКО компанията урежда дългосрочното финансиране на проекта, предоставено от трета страна - най-често във вид на банков заем.

Изпълнението на Договори с гарантиран резултат от ЕСКО компании предоставя специфичен бизнес модел (ЕСКО бизнес модел) в областта на енергийната ефективност. Целта е да се повиши информираността и капацитета на българските предприятия, най-вече малките и средните от тях, като ги подпомогне в намирането на ефективни механизми за финансиране на устойчиви проекти за енергийна ефективност.

Устойчив ЕСКО бизнес модел е основан на предимствата на договора с гарантиран резултат като творческо финансиране, базирано на гаранциите за енергийни спестявания, които този вид договор осигурява на крайните потребители на енергия. Направен е преглед на текущото развитие на пазарите на енергийни услуги в световен и европейски мащаб. Разгледани са видовете енергийни услуги и компаниите, които ги предоставят, като са оценени предимствата и недостатъците на различните действащи бизнес модели.

-----------

 

ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ  ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност”

Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“

Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003

Наименование на проекта: „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: Договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г.